PRAVILA KOMENTIRANJA

Poštivanje pravila ponašanja na Portalu Dnevnih Novosti prate administratori, koji su ovlašteni uklanjati sadržaje koji nisu u skladu s pravilima komentiranja. Za kršenje pravila korisnik može dobiti opomenu, a za grubo kršenje pravila može biti privremeno ili trajno isključen.

Kako bismo na portalu održali red i vodili diskusije na ugodnom i civiliziranom nivou, molimo Vas da se pridržavate navedenih pravila. U komentarima nije dozvoljeno:

1. Kršenje zakona Republike Hrvatske (posebno Vam skrećemo pažnju na pozivanje na mržnju ili diskriminaciju, opravdavanje ili veličanje kaznenih djela, kršenje autorskih prava, pedofiliju, mučenje životinja i sl.) U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo, komentari pisani drugim jezikom ili pismom biti će uklonjeni.

2. Reklamiranje usluga i proizvoda, umetanje poveznica, korištenje neprimjerenih nadimaka (nick) ili tuđih fotografija (awatar)

3. Pisanje nepotrebnih i nepoželjnih informacija, informacija nevezanih za temu (trolanje), pisanje na neprimjeren način, prostačenje, vrijeđanje, uvredljivo pisanje, pisanje na način koji smanjuje čitljivost i sl.

4. Ometanje rada uredništva portala (ignoriranje upozorenja, ponovno pisanje obrisanih komentara, provociranje ili vrijeđanje djelatnika portala i sl.)

5. Korištenje novih računa “klon” dok Vam je zabranjeno komentiranje ili istovremeno korištenje više korisničkih računa (“nick-ova”) ili korištenje više korisničkih računa na način koji zbunjuje ostale (raspravljanje o istoj temi s više “nick-ova”, slaganje s vlastitim argumentima)

6. Provociranje i/ili vrijeđanje sugovornika, namjerno provociranje svađe na osobnom nivou, vođenje nekonstruktivnih rasprava, provociranje vjerskih i sl. sukoba

7. Objavljivanje privatnih podataka drugih komentatora ili bilo koji oblik virtualnog zlostavljanja (grupno napadanje, ismijavanje, pisanje lažnih tvrdnji kao činjenica s ciljem ponižavanja i sl.)

8. Objavljivanje privatnih poruka

Svi komentari mišljenja su njihovih autora, a ne vlasnika portala ili uredništva.

Vlasnici portala i uredništvo ne mogu se smatrati odgovornima za sadržaj komentara. Uredništvo portala radi na tome da se nedopušteni komentari sankcioniraju, no možda će neke upise previdjeti ili ih neće uočiti na vrijeme.

Molimo Vas imajte razumijevanja, i, ako želite pomoći, slobodni ste svaki post za koji smatrate da krši pravila prijaviti uredništvu.

Administratori imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki komentar za kojega smatraju da krši pravila ili je zbog nekog razloga neprimjeren. Vaš korisnički račun može biti promijenjen ili uklonjen ako administrator odluče da je takva akcija opravdana. Ova se pravila mogu promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Zakon o elektroničkim medijima

Članak 94.

(2) Pružatelji elektroničkih publikacija dužni su:

– sukladno članku 24. stavcima 3. do 5. ovoga Zakona poduzeti sve mjere kako bi zaštitili maloljetnike

– sukladno članku 14. ovoga Zakona poduzeti sve mjere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje ili mržnju

– poduzeti sve mjere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji potiče na kaznena djela terorizma iz članka 99. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.), kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom iz članka 163. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.) i kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju iz članka 125. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

– sukladno članku 16. ovoga Zakona poštivati autorska i srodna prava.