Pravila zaštite podataka (Privacy policy) Portal Dnevnih Novosti (dalje u tekstu: Udruga hrvatskih branitelja RH, nakladnik).

Osnovni podaci Udruge: registrirano sjedište u Zagrebu, Žuti breg 10b, 10 040 Zagreb OIB: 68350669446, predsjednik Dražen Šemovčan .

1) Uvod

Vaša privatnost i sigurnost Vaših podataka nam je od iznimne važnosti pa s Vama želimo podijeliti pravila koja smo implementirali u svoje poslovanje u tu svrhu.

Vaše osobne podatke nećemo prodati niti na bilo koji drugi način ustupiti trećoj neovlaštenoj osobi ni u koju svrhu, posebice ne u svrhu promocije Portala Dnevnih Novosti.

Radi ostvarenja gore navedenih ciljeva, koristimo tehnologiju s najvišim standardima informatičke sigurnosti te surađujemo samo s partnerima koji nam jamče da će s Vašim podacima postupati savjesno i zakonito.

Posebnu pažnju smo posvetili tome da se pravila o zaštiti osobnih podataka inkorporiraju u sve naše poslovne procedure tako da svaki administrator koji dolazi u doticaj s Vašim osobnim podacima iste koristi samo sukladno ovlastima i važećim propisima.

2) U kojim situacijama prikupljamo Vaše osobne podatke i kako s njima postupamo

2.1. Kontaktirate nas e-mailom

Podaci koje ćete nam poslati putem mail adrese koriste se isključivo u svrhu zbog koje nas kontaktirate  i neće se koristiti u druge svrhe niti se ustupiti trećoj neovlaštenoj osobi ni u koju svrhu.

2.2. Kontaktirate nas putem društvenih mreža

Ako nas kontaktirate putem društvene mreže, privatnom ili javnom porukom, poruka će biti pohranjena koliko je potrebno da se riješi Vaš upit, odnosno u skladu s pravilima korištenja pojedine društvene mreže. Ako Vaša poruka bude sadržavala osobne podatke, nakon utvrđivanja sadržaja Vašeg upita, s Vašim podacima postupat ćemo na način naveden u našim Pravilima privatnosti.

Portal Dnevnih Novosti ima službene profile na ovim društvenim mrežama navedenim u nastavku pa molimo da se upoznate sa specifičnim pravilima privatnosti svake od mreža:

Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter https://twitter.com/en/privacy#update

2.3. Kolačići

Prilikom posjeta našoj web stranici možemo prikupljati podatke o prometu, lokaciji te druge komunikacijske podatke isključivo u svrhu poboljšanja iskustva posjetitelja i marketinga te se navedeni podaci neće koristiti ni ustupiti trećim neovlaštenim osobama ni u koju svrhu.

3) S kim dijelimo podatke

Neke od Vaših podataka možda ćemo podijeliti sa subjektima s kojima surađujemo i to pod sljedećim uvjetima:

3.1. Hosting provider

Sukladno ovdje navedenim pravilima, moguće je da ćemo Vaše podatke pohraniti na cloud serverima koje smo zakupili od pružatelja usluga  Extreme IT sa sjedištem  u Hrvatskoj. Da će pružatelj usluge s Vašim podacima postupati savjesno i zakonito.

3.2. Google Analytics

Google Analytics je alat za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima naših web stranica, koji prikuplja podatke o tome koliko često korisnici posjećuju naše web stranice, koje stranice posjećuju, u koje vrijeme ih posjećuju, koliko dugo ostaju i iz koje zemlje dolaze itd. i to pomoću kolačića i IP adresa i to u sljedeće svrhe:

- za poboljšanje korisničkog iskustva,

- za praćenje uspješnosti marketinških kampanja,

- za analizu obrazaca ponašanja.

Ukoliko želite isključiti Google Analytics, možete instalirati Googleov dodatak za svoj preglednik koji će to spriječiti. Dodatak možete preuzeti ovdje.

Više informacija o tome kako Google koristi tako sakupljene podatke možete pronaći ovdje.

3.3. Facebook App – Portal Dnevnih Novosti

Facebook App – Portal Dnevnih Novosti je aplikacija koja nam pomaže osigurati da se naši članci prebacuju sa portala na službenu stranicu „Portal Dnevnih Novosti – Glavna stranica“ na Facebooku.

4) Organizacijske i sigurnosne mjere koje smo poduzeli u svrhu zaštite osobnih podataka

- kriptirana veza (https);

- firewall;

- ograničen fizički pristup samo ovlaštenim osobama;

- praćenje pristupnih  logova.

5) Vaša prava vezano uz prikupljanje i obradu osobnih podataka

  • pravo na informacije o obradi vaših osobnih podataka;
  • pravo ishoditi pristup osobnim podacima o sebi;
  • pravo tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka;
  • pravo zatražiti da se osobni podaci brišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita;
  • pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhe marketinga ili na temeljima povezanima s vašom posebnom situacijom;
  • pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima;
  • pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu te ih poslati drugom voditelju obrade („prenosivost podataka”);
  • pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila,a  koja proizvodi pravne učinke koji se na vas odnose ili na sličan način značajno na vas utječu.

Za ostvarivanje svojih prava možete nas kontaktirati na e-mail: desk@braniteljski-forum.com, na adresu Žuti Breg 10B, 10 040 Zagreb, a u tu svrhu možete koristiti i kontakt .

6) Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni, odnosno dulje od perioda koji ste dali u privoli, ukoliko su prikupljeni po toj osnovi.

Nakon isteka roka čuvanja osobne podatke ćemo ili izbrisati ili anonimizirati tako da se više ne mogu povezati ni sa kime.

7) Kako nas možete kontaktirati

Možete nam poslati poruku e-poštom na desk@braniteljski-forum.com

Možete nam pisati na adresu Udruga hrvatskih branitelja RH, Žuti breg 10B, 10 040 Zagreb.

 

ENGLISH VERSION

 

Privacy Policy of the company Portal Dnevnih Novosti (hereinafter referred to as: Udruga hrvatskih branitelja RH, publisher).

Basic information of the Company: registered office in Zagreb, Žuti breg 10b, 10 040 Zagreb OIB: 68350669446, president Dražen Šemovčan .

1) Introduction

Your privacy and the security of your personal data is of highest importance to us so hereby we would like to share the rules that we have implemented in our business in that respect.

We will not sell your personal data or deliver them in any other way to a third unauthorized person for any purpose, especially for the purpose of promoting the Portal Dnevnih Novosti.

In order to achieve the above mentioned goals, we use technology of the highest standards of IT security and we only work with partners that guarantee us to handle your data conscientiously and legally.

We paid special attention to the fact that the rules on the protection of personal data are incorporated into all of our business procedures so that each employee who comes into contact with your personal data uses the same only in accordance with their authority and applicable regulations.

2) In which situations we collect your personal data and how we treat them

2.1. You contact us via email

The information you send us via email is used only for the purpose you contact us about and will not be used for other purposes, nor will it be given to a third unauthorized person for any purpose.

2.2. You contact us via social networks

If you contact us via a social network, through private or public message, the message will be stored for a period of time necessary to resolve your query, or in accordance with the terms of use of a particular social network. If your message contains personal data, after determining the content of your query, we will process your data in the manner specified in our Privacy policy.

The Portal Dnevnih Novosti has official profiles on these social networks listed below, so please become familiar with the specific privacy rules of each network:

Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter https://twitter.com/en/privacy#update

2.3. Cookie


When you are visiting our website, we may collect traffic, location and other communication data exclusively for the purpose of improving the experience of visitors and marketing, and the data will not be used or transferred to third unauthorized persons for any purpose.

3) Who we share information with

We may share some of your data with the companies we cooperate with, under the following conditions :

3.1. Hosting provider

In accordance with the rules listed here, it is possible that we will store your data on the cloud servers we have leased from Lypha Networks, based in the United States. We took care that the service provider will act conscientiously and legally .

3.2. Google Analytics


Google Analytics is a tool for collecting anonymous information about users of our websites, which collects data on how often users visit our sites, which sites they visit, when they visit them, how long they stay and what country they come from, etc. using cookies and IP addresses for the following purposes:


- to improve user experience,
- to monitor the success of marketing campaigns,
- for analysis of behavior patterns.


If you want to opt out of Google Analytics, you can install a Google Add-on for your browser that will prevent this. You can download the Add-on here.

To find out more about how Google uses the data collected that way please click here.

3.3. Facebook App – Portal Dnevnih Novosti

Facebook App - Portal Dnevnih Novosti is an application that helps us ensure that our articles are transferred from the portal to the official page "Portal Dnevnih Novosti - Main page" on Facebook.

4) The organizational and security measures we have taken for the purpose of protecting personal dana


- encrypted connection (https);
- firewall;
- limited physical access only to authorized persons;
- access logs tracking.

5) Your rights regarding the collection and processing of personal data

- right to be informed about the processing of your personal data;

- right to get access to your personal data;

- right to request correction of incorrect, inaccurate or incomplete personal data;

- right to request personal data to be deleted when they are no longer needed or if the processing is illegal;

- right to object to the processing of your personal data for marketing purposes or on the grounds related to your particular situation;

- right to request limitation of processing of personal data in special cases;

- right to receive your personal data in machine-readable format and send them to another processor ("data transfer");

- right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning yourself or similarly significantly affects you.

For the exercise of your rights you can contact us by e-mail: desk@braniteljski-forum.com, at the address Žuti Breg 10B, 10 040 Zagreb and for this purpose you can use the form Contact.

6) For how long we keep your data

We will not store your data for longer than is necessary to fulfill the purpose for which they were collected, or longer than the period that you gave in consent, if they were collected on that basis.

After the expiration of the retention period, we will either delete or anonymize personal dana so that they can no longer be connected to anyone.

7) How you can contact us

You can email us at desk@braniteljski-forum.com

You can write to us at Udruga hrvatskih branitelja RH, Žuti breg 10B, 10 040 Zagreb.