JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA RADU ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA

22.02.2019. 10:26:51

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 42/18, dalje: Program), a u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge, objavljuje se ovaj javni poziv. II. KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI (1) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 21. veljače 2019. godine. (2) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje imaju najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pri čemu je način utvrđivanja nužnog broja minimalnog zadružnog članstva propisan točkom V. ovog poziva. (3) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje imaju plaćene sve poreze i druga obavezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanja, pri čemu iz potvrde nadležne Porezne uprave mora biti razvidno nepostojanje javnog duga po osnovi javnih davanja. (4) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje do sada nisu koristile potporu kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja odnosno Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja. (5) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje nisu prekršile odredbe o namjenskom korištenju sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja temeljem mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. (6) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje nisu isključene jednim od kriterija za isključenje podnositelja definiranih točkom III. ovog javnog poziva. III. KRITERIJI ISKLJUČENJA (1) U okviru ovog Javnog poziva potpora se ne može dodijeli podnositelju zahtjeva koji nije postupao u skladu s ugovornim obvezama temeljem dodijeljenih potpora male vrijednosti iz prethodnih godina provedbe programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. (2) Potpora se ne može dodijeliti podnositelju zahtjeva koji je registriran prije 31. ožujka 2011. godine, a nije usklađen sa Zakonom o zadrugama (NN 34/11), što je provjerljivo putem javno dostupnih podataka nadležnog sudskog registra (https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1). 2 (3) Potpora se ne može dodijeliti podnositelju zahtjeva koji je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, odnosno većem od 15.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju sukladno pravilima iz Uredbi Europske komisije broj 1407/2013 i broj 1408/2013 navedenih u točki VII. i VIII. ovog poziva. (4) Potpora se ne može dodijeliti podnositelju zahtjeva koji je prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz drugih javnih izvora te koji se nalazi u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti. (5) Za potporu se ne može kandidirati niti podnositelj zahtjeva koji je za iste prihvatljive proračunske troškove navedene u sklopu proračuna (Prilog 6. točke XIII. ovog poziva) prethodno dobio državnu potporu ili potporu male vrijednosti, jer bi se time narušilo načelo zabrane dvostrukog financiranja. (6) Potpora se ne može dodijeliti podnositelju zahtjeva koji je u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15) odnosno koji je u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, 71/15, 104/17). (7) Potpora se ne može dodijeliti podnositelju zahtjeva protiv čijeg se upravitelja vodi kazneni postupak pri nadležnom sudbenom tijelu RH. (8) Potpora se ne može dodijeliti podnositelju zahtjeva čiji je upravitelj ili predsjednik skupštine povezan rodbinskim (dijete, roditelj, brat/sestra) odnosno tazbinskim (suprug/supruga) odnosima s osobama zaposlenima ili uključenima u provedbu Programa. (9) Za potporu se ne može kandidirati podnositelj zahtjeva koji nije priložio cjelokupnu dokumentaciju na način i u oblicima propisanim točkom XIII. Javnog poziva, kao ni podnositelj čiji zahtjev nije pravovremeno podnesen odnosno nije zaprimljen za vrijeme trajanja ovog poziva. IV. Kriteriji prihvatljivosti iz točke II. te kriteriji isključenja iz točke III. Javnog poziva smatraju se formalnim uvjetima ovog poziva. Svako neispunjavanje kriterija prihvatljivosti onemogućava upućivanje podnositeljeva zahtjeva u postupak daljnje obrade, kao i svako ispunjavanje kriterija isključenja. Podnositelj čiji zahtjev ne ispunjava formalne uvjete propisane točkama II. i III. ovog poziva ne može se kandidirati za ostvarivanje novčane potpore namijenjene radu zadruga, odnosno neće ući u daljnju obradu te će biti odbijen iz navedenog razloga. V. (1) Kriterij iz točke II. podtočke 2. Javnog poziva koji se odnosi na činjenicu da zadruga mora imati najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, podrazumijeva da ti članovi moraju biti isključivo fizičke osobe. Pri određivanju ispunjavanja kriterija od najmanje dvije trećine članova od ukupnog broja članova zadruge koji moraju imati status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dobiveni izračun u decimalnom broju zaokruživat će se na prvi bliži odgovarajući apsolutni broj. (2) Pravne osobe, obrti te obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu biti članovi zadruge koja je podnijela zahtjeva, ali se ne ubrajaju u navedeni minimalni broj članova s definiranim statusom iz točke II. podtočke 2. ovog poziva koje zadruga mora imati kako bi kandidirala za potporu po ovom pozivu. (3) Osoba za koju se utvrdi da se, pored imenika članova zadruge (točka XIII. Javnog poziva) i popisa članovima zadruge-podnositeljice zahtjeva (Prilog 1. Javnog poziva), nalazi i u evidenciji članova zadruge-korisnice potpora Ministarstva hrvatskih branitelja iz prethodnih godina provedbe Programa, ista se neće uračunavati u broj osoba iz točke II. podtočke 2. Javnog poziva koji je propisan kao minimalni broj osoba sa statusom koje zadruga mora imati kako bi se kandidirala za sredstva potpore po ovom pozivu. Podtočka 3. ove točke primjenjuje se na sve osobe koje su aktivni članovi ili su bivši članovi zadruge-korisnice potpore 3 Ministarstva hrvatskih branitelja iz ranijih godina provedbe Programa namijenjenih zadrugama. Navedeno se primjenjuje na zadruge-korisnice potpora koje su aktivne prema podacima iz sudskog registra, kao i na zadruge-korisnice potpora nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije odnosno izbrisane su iz sudskog registra zbog prestanka poslovanja. VI. (1) Svi zaprimljeni zahtjevi podnositelja bit će obrađeni sukladno odredbama navedenim ovim pozivom kao i Uputama za podnositelje zahtjeva, objavljenima na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. (2) Provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta (kriterija prihvatljivosti i kriterija isključenja) definiranih ovim pozivom obavljat će Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta. (3) Povjerenstvo može, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti od podnositelja zahtjeva upotpunjavanje dokumentacije iz točke XIII. Javnog poziva, dostavu dodatne dokumentacije pored navedene javnim pozivom, kao i dodatna obrazloženja. (4) Potpune zahtjeve koji ispunjavaju formalne uvjete iz točke IV. Javnog poziva razmatrat će Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa (dalje: Stručni tim), koji će donijeti prijedlog za odobravanje ili odbijanje na temelju procjene kvalitete poslovnog plana i rezultata izvida na terenu. (5) Izvide na terenu obavljat će Referalni centri za zadruge hrvatskih branitelja i to samo onih zadruga koje zadovolje formalne uvjete iz Javnog poziva, a po traženju Stručnog tima. Iznimno, ukoliko se ukaže potreba, izvide na terenu mogu obaviti Područne jedinice Ministarstva ustrojene na županijskoj razini. (6) Stručni tim može, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored navedene javnim pozivom, kao i dodatna obrazloženja. (7) Naknadne nadopune dokumentacije nisu prihvatljive, osim na traženje Stručnog tima. VII. (1) Sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore te Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru, potpora radu zadruga hrvatskih branitelja ostvarena po ovom Programu predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis potporu) te je Ministarstvo prilikom dodjele potpora iz Programa dužno u potpunosti se pridržavati odredbi propisanih u uredbama Europske komisije o de minimis potporama. (2) Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, potporom male vrijednosti (de minimis potporom) smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele, u razdoblju od tri fiskalne godine, pri čemu ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije prelaziti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja. (3) Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru, potporom male vrijednosti (de minimis potporom) smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku koji se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, čiji ukupni iznos ne prelazi 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele, u razdoblju od tri fiskalne godine. VIII. (1) Razdoblje od tri fiskalne godine podrazumijeva trogodišnje razdoblje koje se ocjenjuje na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzme u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljenih u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. 4 (2) Ako se provjerom podataka navedenih u Izjavi o potporama male vrijednosti (Prilog 2) utvrdi da bi dodjelom novčanih sredstava iz točke IX. ovog poziva podnositelj zahtjeva premašio dopuštene iznose iz točke VII. podtočke 2. odnosno točke VII. podtočke 3. Javnog poziva, njegov zahtjev bit će odbijen jer bi dodjela potpore male vrijednosti predstavljala nedozvoljenu radnju. IX. (1) Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Javnom pozivu. (2) Podnositelj zahtjeva čiji proračunski troškovi potpadaju pod područje neprimarne poljoprivredne proizvodnje, sukladno točki VII. podtočki 2. Javnog poziva, može ostvariti novčanu potporu u iznosu do najviše 150.000,00 kuna. (3) Ukoliko se podnositelj zahtjeva bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, proračunski troškovi primarne poljoprivredne proizvodnje prihvatljivi su u iznosu do naviše 110.000,00 kuna sukladno točki VII. podtočki 3. Javnog poziva,. Takvi podnositelji zahtjeva mogu u proračunu specificirati i troškove iz područja neprimarne poljoprivredne proizvodnje, pri čemu ukupni iznos svih prihvatljivih troškova ne može biti veći od iznosa novčane potpore definirane točkom IX. podtočkom 1. Javnog poziva1. (4) Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju mogu ostvariti do 20% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 180.000,00 kuna, pri čemu su obavezni voditi računa o visini novčanih pragova propisanih podtočkama 2. i 3. točke VII. Javnog poziva i njihovoj međusobnoj kumulaciji. X. (1) U Državnom proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva za odobravanje najmanje 8 odnosno najviše 10 zahtjeva zaprimljenih po ovom pozivu. (2) Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje propisane točkom II. Javnog poziva, prednost će imati zadruge:  koje imaju veći broj članova;  koje imaju veći broj članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;  koje zapošljavaju veći broj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;  sa sjedištem i djelovanjem na području jedinice lokalne samouprave koja ima status potpomognutog područja odnosno područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske (I.-IV. skupina jedinica lokalne samouprave)2,  certificirane za ekološku proizvodnju. XI. Prihvatljivim troškovima korištenja potpore radu zadruga hrvatskih branitelja smatraju se troškovi nastali nakon dana objave Javnog poziva (nakon 21. veljače 2019. godine), sukladno poslovnom planu i proračunu za korištenje potpore radu zadruga hrvatskih branitelja. XII. (1) Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore radu zadruga hrvatskih branitelja, kojima se sredstva dodjeljuju temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva poput: 1. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti, 1 Na primjer: 90.000,00 kn ukupnog iznosa prihvatljivih troškova u području primarne poljoprivredne proizvodnje + 60.000,00 kn ukupnog iznosa prihvatljivih troškova u području neprimarne poljoprivredne proizvodnje = 150.000,00 kn novčane potpore za rad zadruge po ovom pozivu. 2 Narodne novine, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html, pristupljeno: 7. veljače 2019. godine. 5 2. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti koji su vezani uz preradu proizvoda dobivenih primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (odnosi se na zadruge koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom), 3. troškovi nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju, 4. troška nabave radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 30.000,00 kn , 5. unutarnje uređenje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 10.000 kn, a isto se odnosi na radove manjih opsega poput soboslikarstva i sl.), 6. opremanje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 20.000,00 kn, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.), 7. troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete, 8. troškovi promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 20.000,00 kn), 9. troškovi edukacije za upravitelja i članove zadruge (troškovi edukacije mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 7.500,00 kn), 10. zakup/najam poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora/zemljišta u najvišem iznosu do 6.000,00 kn (ukoliko isto nije predmet pravnog posla između zadrugara i zadruge, kao i članova obitelji zadrugara) 11. ostali troškovi isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana. (2) Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore radu zadruga hrvatskih branitelja, kojima se sredstva dodjeljuju za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru, smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva poput: 1. troškova nabavke radnih strojeva, opreme i alata koji se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (npr. traktor, kombajn, motokultivator, priključci i ostala mehanizacija, oprema za: košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, košnice za pčele, pčelarski pribor, plastenik i sl.), 2. troškova nabave i sadnje poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad, priprema tla, održavanje tla i sl.), 3. nabavka životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) za uzgoj i podizanje nastambi za životinje, 4. ostali troškovi isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju. (3) Troškovi koji ne ulaze u područje primjene naprijed navedenih Uredbi, smatrat će se neprihvatljivima za financiranje sredstvima potpore, a oni su: 1. troškovi kupnje potrošnog materijala potrebnog za obavljanje djelatnosti zadruge, 2. troškovi kupnje robe i/ili proizvoda za daljnju prodaju, 3. troškovi registracije zadruge (javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade), kao i troškovi upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti, 4. režijski troškovi poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora i priključci energenata, 5. troškovi većih građevinskih zahvata, kao i vodoinstalaterskih zahvata, elektroinstalacijskih zahvata, 6. troškovi izrade plinskih priključaka i centralnih grijanja, 7. troškovi nabavke teretnih vozila, 8. troškovi službenih putovanja (prijevoz i smještaj), 9. troškovi kupnje telefonskih i mobilnih uređaja, 10. troškovi fotokopiranja, uredskog materijala, pošte, taksi usluga, 11. troškovi kupnje zemljišta, poslovnih i skladišnih prostora, 12. troškovi najma opreme, 13. troškovi obnavljanja certifikata, 14. troškovi otvaranja i održavanja bankovnih računa, 15. troškovi plaće upravitelja, članova zadruge te honorari angažiranih suradnika, 6 16. troškovi premije osiguranja, te komorske i druge članarine, 17. troškovi na koje se primjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture, 18. troškovi koji predstavljaju isključivu i jedinu osnovu poslovnog plana i proračuna, a prema procjeni Stručnog tima nije prihvatljiv za sufinanciranje, 19. ostali troškovi sukladno procjeni Stručnog tima. (4) Prihvatljivost pojedinih troškova navedenih u proračunu ocjenjuje Stručni tim, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 i Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013, a temeljem usporedbe opisnog dijela poslovnog plana i proračuna. Troškovi koji ne ulaze u područje primjene Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 smatrat će se neprihvatljivima. (5) Za zadruge koje se nalaze u sustavu poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), PDV se neće smatrati prihvatljivim troškom prijavljenog poslovnog plana budući da iste iznos PDV-a mogu koristiti kao pretporez sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18). Ministarstvo će navedenu činjenicu provjeravati uvidom u informacijski sustav Porezne uprave (http://pdv-reg.porezna-uprava.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/home). XIII. (1) Zadruga koja podnosi zahtjev po ovom pozivu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju, i to navedenim redoslijedom, pri čemu svaki dokument mora imati oznaku rednog broja iz ove točke: OPĆA DOKUMENTACIJA – obvezna za sve zadruge koje podnose zahtjev 1. PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge), 1.1.POPIS ČLANOVA ZADRUGE – Prilog 1 (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge), 1.2. OSNOVNI PODACI O ČLANOVIMA ZADRUGE - Prilog 2 (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge), 1.3. IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI - Prilog 3 (popunjena, potpisana i ovjerena pečatom zadruge), 1.4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA - Prilog 4 (popunjena, potpisana i ovjerena pečatom zadruge), 1.5. POSLOVNI PLAN – Prilog 5 (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge), 1.6. PRORAČUN – Prilog 6 (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge), Napomena: prijavni obrazac s prilozima 1. – 6. izrađeni su tako da se popunjavaju računalom, a potom ispišu. Sve rubrike u kojima je predviđen vlastoručni potpis članova zadruge/upravitelja zadruge trebaju biti potpisane te ovjerene službenim pečatom zadruge. 2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA S VIDLJIVIM OIB-om za članove zadruge s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te dodatno preslika drugog odgovarajućeg dokumenta ukoliko na osobnoj iskaznici nije vidljiv OIB, 3. PRESLIKE PREDRAČUNA, PONUDA ILI TROŠKOVNIKA za kupnju strojeva, opreme, materijala i drugog namijenjenog radu zadruge, izdane od strane ovlaštene osobe, a za koje se traže sredstva po ovom javnom pozivu (Napomena: iznosi navedeni u proračunu moraju biti u skladu s iznosima iz dostavljenih predračuna, ponuda ili troškovnika), 4. UVJERENJE O NEVOĐENJU KAZNENOG POSTUPKA za upravitelja zadruge (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana), 7 5. DOKAZ O VLASNIŠTVU, NAJMU, ZAKUPU, KONCESIJI ili KONCESIJSKOM ODOBRENJU nad zemljištem, poslovnim prostorom odnosno mjestom gdje će zadruga obavljati svoju djelatnost3: 5.1. preslike ovjerenog ugovora o najmu/zakupu i preslike ili ispise e-izvatka iz Pregleda zemljišnih knjiga za unajmljeni prostor ili zemljište u zakupu/najmu, pri čemu iz takvih ugovora mora biti moguće utvrditi vlasništvo, najam, zakup ili koncesiju nad zemljištem ili poslovnim prostorom od strane zadruge, a svaki takav ugovor mora biti potkrijepljen izvatkom iz zemljišne knjige. Ukoliko nad prostorom/zemljištem postoji suvlasništvo više osoba, a isto se uzima u najam/zakupljuje u cijelosti, potrebno je dostaviti ugovor o najmu/zakupu sklopljen sa svim suvlasnicima; ukoliko se u najam/zakup uzima dio nekretnine potrebno je dostaviti ugovor o najmu/zakupu sklopljen sa suvlasnicima dijela koji se uzima u najam/zakup; 5.2. preslika ili ispis e-izvatka iz Pregleda zemljišnih knjiga za prostor ili zemljište u vlasništvu zadruge iz čijeg je izvatka zemljišne knjige razvidno kako je zadruga, kao pravna osoba, upisana kao vlasnik prostora/zemljišta. Napomena: prostor ili zemljište koje je u vlasništvu osobe koja je upravitelj ili član zadruge ne podrazumijeva ujedno da je isto i vlasništvo same zadruge, već to mora biti regulirano odgovarajućim ugovorom. U tom slučaju potrebno je dostaviti dokaze navedene točkom 5.1. 6. DOKAZ O RADNOM STATUSU ČLANA ZADRUGE (za sve članove zadruge) 6.1. za člana zadruge koji je u radnom odnosu (neovisno je li zaposlen u zadruzi ili kod drugog poslodavca): 6.1.1. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (original, ne stariji od 15 dana), 6.2. za člana zadruge koji je nezaposlen (oba dokumenta su obavezna): 6.2.1.elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (original, ne stariji od 15 dana), 6.2.2. elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da član zadruge nije korisnik prava na mirovinu (original, ne stariji od 15 dana), 6.3. za člana zadruge koji je u mirovini: 6.3.1. elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je član zadruge korisnik prava na mirovinu (original, ne stariji od 15 dana). 7. POTVRDA NADLEŽNE POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA S OSNOVE JAVNIH DAVANJA (elektronički zapis ili original, ne stariji od 15 dana; potvrda treba biti izdana za zadrugu, a ne na osobe), 8. PRAVILA ZADRUGE (preslika, ovjerena pečatom zadruge), 9. IMENIK ČLANOVA ZADRUGE SA STANJEM NA DAN PODNOŠENJA ZAHTJEVA (preslika, potpisana od strane upravitelja zadruge i ovjerena pečatom zadruge) 10. PRESLIKA DOKUMENTA BANKE IZ KOJEG SU VIDLJIVI BROJ TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZADRUGE, obvezno u IBAN konstrukciji i ime/na osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje zadruge u financijskom poslovanju (npr. ugovor), uz obveznu presliku prijave potpisa za raspolaganje novčanim sredstvima zadruge iz kojeg mora biti vidljivo je li ovlaštenje pojedinačno ili u paru, odnosno po dvoje. 3 Na primjer: koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirališnih mjesta, odluka o davanju na korištenje javne površine, koncesijsko odobrenje za obavljanje aktivnosti rafting vožnje i vožnje kanuom na rijeci i slično. 8 DOKUMENTACIJA O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI (kad je primjenjivo prema točki IX. podtočki 4. Javnog poziva) 11. RJEŠENJE O UPISU ZADRUGE U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU, ODNOSNO MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE (preslika), 12. VAŽEĆA POTVRDNICA (CERTIFIKAT) ZA ZADRUGU, izdana od strane ovlaštenog kontrolnog tijela (preslika). XIV. (1) Temeljem ispunjavanja formalnih uvjeta propisanih točkom IV. ovog poziva, zatim procjene dodatnih i posebnih uvjeta Javnog poziva, procjene kvalitete poslovnog plana i prihvatljivosti proračunskih troškova te rezultata izvida na terenu, Stručni tim će sastaviti bodovnu listu s pripadajućim brojem bodova, koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Novčanu potporu moći će ostvariti isključivo oni podnositelji zahtjeva koji su ocijenjeni najvišim ocjenama i to onoliki broj podnositelja za koliko je osigurano sredstava u Državnom proračunu sukladno točki X. Javnog poziva. (2) Ministarstvo može temeljem procjene Stručnog tima zatražiti izmjenu proračuna kako bi procjenjeni troškovi, sukladno poslovnom planu, odgovarali aktivnostima u području primarne poljoprivredne proizvodnje, odnosno ostalim djelatnostima i aktivnostima koje ne predstavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju. (3) Zahtjev podnositelja koji u postupku procjene dostavljenog poslovnog plana ne ostvari najmanje 51% (odnosno 25,50 bodova) od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti temeljem procjene poslovnog plana (50 bodova), ne može biti predložen za ostvarivanje potpore po ovom pozivu. (3) Postupak procjene i sastavljanja bodovne liste s pripadajućim brojem bodova opisani su u Uputama za podnositelje zahtjeva, dostupnim na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. XV. (1) Prije sklapanja ugovora o korištenju sredstava podnositelj zahtjeva dužan je na poziv Stručnog tima dostaviti i financijsku dokumentaciju o prethodnom poslovanju u vidu Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu koji obavezno sadrži Bilancu i Račun dobiti i gubitka4 (preslika, ovjerena od strane Fine ili dostavljena uz odgovarajuću potvrdu zaprimanja obrasca putem Fininog e-servisa). (2) Iznimno, zadruge osnovane u 2018. godini koje nisu započele s poslovanjem (koje nisu imale prihoda i rashoda) umjesto dokumentacije iz točke XV. podtočke 1. Javnog poziva trebaju dostaviti presliku odgovarajuće Izjave o neaktivnosti iz koje je vidljivo da je ista predana Fini (mora sadržavati prijemni štambilj ili pečat Fine), dok zadruge koje su osnovane u 2019. godini nisu obvezne dostaviti ovaj dokument. (3) Ukoliko Stručni tim na temelju zaprimljene dokumentacije iz ove točke utvrdi neispunjavanje uvjeta iz ovog poziva ili postojanje okolnosti o kojima nije imalo saznanja u trenutku odlučivanja o podnesenim zahtjevima, a iste u bitnom utječu na donošenje konačne odluke o mogućnosti korištenja novčanih sredstava po ovom pozivu, Stručni tim takav zahtjev neće razmatrati za postupak ugovaranja. (4) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi dokumentaciju koju zatraži Stručni tim, njegov zahtjev će se smatrati nepotpunim. XVI. (1) Ministarstvo će svim podnositeljima dostaviti pisanu obavijest o odobravanju ili odbijanju zahtjeva. (2) S podnositeljima čiji zahtjevi budu predloženi za odobravanje, Ministarstvo će posebnim ugovorom regulirati međusobna prava i obveze vezano uz korištenje sredstava ostvarenih po ovom pozivu. 4 Navedeno podrazumijeva: presliku obrasca prijave – ovjerenu od strane Fine, zatim Bilancu – ovjerenu od strane Fine i Račun dobiti i gubitka – ovjeren od strane Fine. 9 (3) Prilikom ugovaranja, a u svrhu isplate odobrene potpore, Ministarstvu je potrebno dostaviti i sredstvo osiguranja odnosno solemniziranu običnu zadužnicu na iznos odobrene novčane potpore. (4) Novčana potpora iz točke IX. podtočke 1. - 4. Javnog poziva je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i proračunom podnositelja zahtjeva. XVII. (1) Ministarstvo hrvatskih branitelja u svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava ovlašteno je izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom zadruge-korisnice sredstava i njezinih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora. (2) Zadruga-korisnica sredstava dužna je materijalnu i nematerijalnu imovinu koju je stekla sredstvima potpore držati u vlasništvu. (3) Zadruga-korisnica sredstava dužna je Ministarstvu podnositi pisana izvješća o načinu korištenja dodijeljenih sredstava s analizom stanja, ostvarenim rezultatima i prijedlozima za nastavak djelovanja tijekom razdoblja trajanja ugovornih obveza. Dinamika dostavljanja pisanih izvještaja bit će propisana ugovorom i Vodičem za pravdanje namjenskog utrošku sredstava. (4) Zadruge-korisnice sredstava kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužne vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na način propisan ugovorom te će biti uvrštene u evidenciju korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva Ministarstva. (5) Namjenski utrošak sredstava utvrđuje organizacijska jedinica nadležna za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava. Po pozitivnom mišljenju organizacijske jedinice nadležne za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava, sredstvo osiguranja (obična zadužnica) vraća se korisniku potpore. XVIII. (1) Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 21. veljače do 22. ožujka 2019. godine. Svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2019. godine. (2) Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja“. (3) Podnositelj zahtjeva je obavezan u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu elektronskog računa (e-mail) i kontakt broj. Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu. XIX. Nepotpuni, nepravodobni zahtjevi odnosno zahtjevi zaprimljeni izvan propisanog roka, i zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim pozivom neće se razmatrati. XX. (1) Sva pitanja vezana za ovaj poziv mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu: zadruge@branitelji.hr do 6. ožujka 2019. godine. Odgovori na dostavljena pitanja bit će javno objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva najkasnije do 15. ožujka 2019. godine, a iza navedenog datuma Ministarstvo nije obvezno davati daljnje informacije o postupku provedbe Javnog poziva. (3) U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih podnositelja zahtjeva, Ministarstvo ne može davati mišljenja o prihvatljivosti zahtjeva, aktivnosti ili troškova navedenih u poslovnom planu i proračunu prije donošenja prijedloga odluke od strane Stručnog tima. XXI. (1) Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpora radu zadruga hrvatskih branitelja mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim jedinicama Ministarstva 10 i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć (https://branitelji.gov.hr, u dijelu O Ministarstvu, Djelokrug, Direktna komunikacija). (2) Provedba ovog pozivnog postupka ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja odnosno odbijanja zahtjeva ne izdaju se upravni akti. (3) Ministarstvo hrvatskih branitelja zadržava pravo izmjena i dopuna Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr). ekst javnog poziva kao i pripadajući obrasci zahtjeva dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć KLASA: 102-02/19-03/1 URBROJ: 522-07/1-3-19-24 Zagreb, 21. veljače 2019.

Autor: