PLENKOVIĆ O DILEMI OKO RATNE ODŠTETE 'Još 1996. u Beogradu bilo je dogovoreno, bio sam tamo...'

21.01.2019. 12:26:27

Premijer Andrej Plenković je rekao da bi sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, volio razgovarati konkretno i sadržajno, te da u razgovorima dotaknu pitanje zaštite manjina. - U konačnici je bilo i nekih dilema po pitanju ratne odšteta. Treba podsjetiti na Članak 7 Sporazuma o normalizaciji. Ja sam tada kao mlad diplomat sudjelovao u razgovorima pa se toga jako dobro sjećam. Sporazum je potpisan 23. 8. 1996. u Beogradu i dogovoreno je da se u roku od šest mjeseci potpiše sporazum za naknadnu, no taj sporazum nažalost nikada nije potpisan. Možemo i o toj obvezi razgovarati i prilikom ovog posjeta da onima koji nisu svjesni objasnimo jasan i opravdan interes Hrvatske- kazao je Plenković.
Medved: "Mislimo da se na tom sastanku trebaju otvoriti i razriješiti ona pitanja koja je Srbija preuzela tijekom pretpristupnih pregovora, tj. poglavlja 23, koja su vrlo jasno definirana", odgovorio je Medved.
"Ja vas usmjeravam na one obveze koje je Srbija tada preuzela i očekujem da će se na sastanku u Zagrebu govoriti o tim pitanjima", rekao je Medved novinarima.
( izvadak iz prijašnih članaka)
ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O NORMALIZACIJI ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (Međunarodne novine, br. 10/1996) Članak 1. Potvrđuje se Sporazum o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije sastavljen 23. kolovoza 1996. godine u Beogradu u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku. Članak 2. Tekst Sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije na hrvatskom jeziku glasi: SPORAZUM O NORMALIZACIJI ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE Republika Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija (u daljnjem tekstu: Ugovorne stranke) Svjesne svoje odgovornosti za uspostavu i održavanje mira i sigurnosti u regiji. U želji da tome pridonesu normalizacijom međusobnih odnosa. U cilju unapređivanja odnosa između svojih naroda i građana Sporazumjele su se o sljedećem: Članak 1. Ugovorne stranke poštuju jedna drugu kao neovisne, suverene i ravnopravne države u okviru svojih međunarodnih granica. Članak 2. Svaka Ugovorna stranka, sukladno međunarodnom pravu, poštovati će suverenost, teritorijalnu cjelovitost i neovisnost druge Ugovorne stranke. Ugovorne stranke potvrđuju da će provesti uređenje svojih granica te razgraničenje samo međusobnim dogovorom. da će rješavati sporove mirnim putem i suzdržavati se od prijetnji ili uporabe sile, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda. Ugovorne stranke nastojat će jačati međusobno povjerenje, dobru volju i toleranciju te će surađivati u poticanju mira, stabilnosti i razvitka u regiji. Članak 3. U roku od 15 dana po potpisivanju ovog Sporazuma. Ugovorne stranke uspostavit će pune diplomatske i konzularne odnose. Ugovorne stranke odmah će podići razinu svojih postojećih predsjedništva razinu veleposlanstava i razmijenit će veleposlanike. Članak 4. Ugovorne stranke suglasne su da međusobnim pregovorima riješe sporno pitanje Prevlake. Time se pridonosi potpunoj sigurnosti dijela područja Republike Hrvatske u regiji Dubrovnika i dijela područja Savezne Republike Jugoslavije u regiji Bokokotorskoga zaljeva. Ugovorne stranke to važno sporno pitanje riješit će međusobnim pregovorima u duhu Povelje Ujedinjenih naroda i dobrosusjedstva. Do postizanja međusobnog sporazuma o Prevlaci, Ugovorne stranke suglasne su poštovati postojeći sustav sigurnosti, uspostavljene za promatranja Ujedinjenih naroda. Članak 5. Polazeći od povijesne činjenice da su Srbija i Crna Gora postojale kao neovisne države prije stvaranja Jugoslavije, a imajući u vidu činjenicu da je Jugoslavija produljila međunarodnopravni subjektivitet ovih država, Republika Hrvatska konstatira postojanje državnog kontinuiteta Savezne Republike Jugoslavije. Polazeći od povijesne činjenice postojanja različitih državnih oblika organiziranja Hrvatske u prošlosti, Savezna Republika Jugoslavija konspatira postojanje kontinuiteta hrvatske državnosti. Ugovorne stranke suglasne su da pitanja sukcesije SFRJ rješavaju na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država te sporazumno. Članak 6. Ugovorne stranke obvezuju se da se bez odgode ubrza proces rješavanja pitanja nestalih osoba pri ćemu će obje Ugovorne stranke odmah razmijeniti sve raspoložive podatke o tim osobama. Članak 7. Ugovorne stranke osigurati će uvjete za slobodan i siguran povratak izbjeglica i prognanika u njihova prebivališta ili u druga mjesta koja slobodno izaberu. Ugovorne stranke osigurati će tim osobama vraćanje u posjed njihove imovine, odnosno pravičnu naknadu. Ugovorne stranke osigurati će potpunu sigurnost izbjeglicama i prognanicima koji se vrate. Ugovorne stranke pomoći će ovim osobama u osiguravanju nužnih uvjeta za normalan i siguran život. Ugovorne stranke proglasit će opći oprost za sva djela počinjena u svezi s oružanim sukobima, osim za najteže povrede humanitarnog prava koje imaju karakter ratnih zločina. Ugovorne stranke poticati će dosljednu i cjelovitu provedbu Erdutskog sporazuma o hrvatskom podunavlju. Svaka Ugovorna stranka jamči jednaku pravnu zaštitu imovine fizičkih i pravnih osoba koje imaju državljanstvo druge Ugovorne stranke, odnosno sjedište na području druge Ugovorne stranke, kao onu koju imaju njeni državljani, odnosno njezine pravne osobe. U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Ugovorne stranke sklopit će Sporazum o naknadi za svu uništenu, oštećenu ili nestalu imovinu. Tim Sporazumom utvrdit će se postupci ostvarivanja prava na pravičnu naknadu koji neće uključivati sudske postupke. U cilju provedbe obveza iz ovog članka osnovat će se. u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma, zajednička komisija sastavljena od po tri predstavnika svake Ugovorne stranke. Članak 8. Srbima i Crnogorcima u Republici Hrvatskoj i Hrvatima u Saveznoj Republici Jugoslaviji Ugovorne stranke jamčit će svoja prava koja im pripadaju na temelju međunarodnog prava. Članak 9. Ugovorne stranke sklopit će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma poseban ugovor o socijalnom osiguranju koji će uključiti invalidsko, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, uključujući i isplatu mirovina. Ugovorne stanke sklopit će, po potrebi, i druge ugovore glede rješavanja radnih i statusnih pitanja. Članak 10. Ugovorne stranke nastavit će suradnju u normalizaciji cestovnog, željezničkog, zračnog i rječnog prometa na temelju načela uzajamnosti i dobrosusjedstva. Članak 11. Na ulazak, kretanje i boravak državljana i vozila jedne ugovorne stranke na području druge Ugovorne stranke primijenit će se unutarnji propisi koji važe za boravak i kretanje stranaca, bez diskriminacije. Članak 12. Ugovome stranke nastavit će unapređivati poštanske, telefonske i druge telekomunikacijske veze. Članak 13. Ugovorne stranke, bez odgode, pristupit će sklapanju međusobnih ugovora iz područja gospodarstva, znanosti, prosvjete, zaštite okoliša, kao i drugih pitanja od zajedničkog interesa Ugovornih stranaka. Ugovorne stranke, bez odgode, sklopit će i sporazum o kulturnoj suradnji koji će uključiti održavanje i obnovu kulturne baštine. Članak 14. Ovaj Sporazum sastavljen je u 2 (dva) izvomika, na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta vjerodostojna. Ovaj Sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu kada se Ugovorne stranke međusobno diplomatskim putem izvijeste da su ga potvrdila njihova nadležna tijela. Sastavljeno dana 23. kolovoza 1996. godine u Beogradu ZA REPUBLIKU HRVATSKU dr. Mate Granić, v. r. PotpredsjednikVlade i Ministar vanjskih poslova ZA SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU Milan Milutinović, v. r. Savezni ministar vanjskih poslova

Autor: