PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI - rasprava

02.12.2021. 16:53:00

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19334

Tema savjetovanja je: Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Opis savjetovanja: Pravilnik se usklađuje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 84/21) te se dosad važeći Pravilnik stavlja izvan snage.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2021.

PRIJEDLOG

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Na temelju članka 125. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja uz suglasnost ministra znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

1. OPĆE ODREDBE

  • Ukupno komentara: 0
  • Ukupno općih komentara: 0
  • Ukupno nadopuna teksta: 0
  • 0komentara na članku
  • 0općih komentara
  • 0nadopuna teksta
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za osobe iz članka 125. stavaka 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19 i 84/21 ).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

2. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Članak 3.

Udžbenici, u smislu ovoga Pravilnika, za koje se ostvaruje novčana naknada su:

a) udžbenici za nastavne predmete za određeni razred iz Odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, koju donosi svaka pojedina škola, a prema odabiru iz Kataloga odobrenih udžbenika koji objavljuje tijelo državne uprave nadležno za znanost i obrazovanje na svojim mrežnim stranicama ili

b) udžbenici za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima prema nastavnome programu koji utvrđuje visoko učilište.

Članak 4.

(1) Članovima kućanstva, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se sve osobe, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenome prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

(2) Sastav kućanstva se utvrđuje izjavom korisnika (Obrazac broj 3).

(3) Radi razjašnjenja bitnih okolnosti u svezi utvrđivanja sastava kućanstva može se provesti očevid.

(4) Zapisnik o očevidu mora sadržavati sve činjenice i izjave iz kojih se nesporno može utvrditi sastav kućanstva.

(5) Kod jednog stambenog prostora odvojeno kućanstvo može se utvrditi ako postoje najmanje jedna soba koju korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

(6) Kod dva i više stambena prostora koji se nalaze na istoj adresi prebivališta, može se utvrditi odvojeno kućanstvo ako postoji najmanje jedan stambeni prostor koji korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste iste stambene prostore.

Članak 5.

Pod redovitim novčanim prihodima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

1. mjesečna neto plaća

2. naknada plaće

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu, zaštitni dodatak na mirovinu i nacionalna naknada za starije osobe

6. rodiljna i roditeljska potpora

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

8. prihod od prodaje pokretnina i nekretnina

9. udomiteljska naknada

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

11. prihod od obavljanja samostalne djelatnosti

12. drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza.

3. KORISNICI

Članak 6.

Pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitoga školovanja u srednjim školama mogu ostvariti:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Članak 7.

Pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima mogu ostvariti:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

4. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE

Članak 8.

(1) Osobe iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti ako redoviti novčani prihodi u njihovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne ostvaruju po drugim propisima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene redovite mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini mogu ostvariti sljedeće osobe:

a) djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

b) djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja i

c) djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.

Članak 9.

(1) Osoba iz članka 6., 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik srednje škole i student, pravo na besplatne udžbenike može koristiti za isti razred odnosno istu godinu studija samo jedanput.

(2) Osoba iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, apsolvent, ne može ostvariti pravo na besplatne udžbenike.

(3) Osobi iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, studentu koji studira na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon o znanstvenoj djelatnosti) i koji ispunjava uvjete predviđene ovim Pravilnikom može se priznati pravo na besplatne udžbenike ako:

a) od prvog upisa prve godine studija stekne minimalno onoliko ECTS bodova koliko je navedeno u Tablici minimalno stečenih ECTS bodova, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (Tablica broj 1) i

b) je imao priznato mirovanje studija na temelju članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti, a u akademskoj godini za koju je priznato mirovanje studija nije mu priznato pravo na besplatne udžbenike.

Članak 10.

(1) Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 1).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom   upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u razdoblju:

a) za osobe iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenike srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 31. listopada tekuće kalendarske godine u kojoj započinje školska godina ili

b) za osobe iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, studente, od 1. siječnja do zaključno 30. travnja tekuće akademske godine.

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz popunjeni zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 1) priložiti sljedeće:

a) izjavu o korištenju prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 2)

b) izjavu o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva (Obrazac broj 3)

c) preslika osobne iskaznice korisnika

d) preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

e) broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva i naziv banke kod koje se račun vodi

f) originalni račun za kupljene udžbenike sukladno Odluci o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, ako ga podnositelj zahtjeva ima i

g) pravomoćnu presudu o razvodu braka roditelja, ako su roditelji razvedeni.

(2) Dokazi koje je službena osoba dužna pribaviti službenim putem:

a) izvadak iz matice rođenih za korisnika

b) potvrda o prvome upisu u određeni razred tekuće školske godine za učenike  srednjih škola

c) potvrda o prvome upisu u određenu godinu studija tekuće akademske godine i potvrda o broju ukupno stečenih ECTS bodova u dosadašnjem tijeku studija zaključno s 31. listopadom prethodne kalendarske godine

d) izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata (u slučaju iz članka 6. točke a), članka 7. točke a) i članka 8. stavka 2. točke a) i b) ovoga Pravilnika)

e) izvršno rješenje o statusu hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata (u slučaju iz članka 6. točke b) i d) i članka 7. točke b) i d) ovoga Pravilnika)

f) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (u slučaju iz članka 6. točke c) i e), članka 7. točke c) i e) i članka 8. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika)

g) potvrda o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju iz članka 6. točke e) i članka 7. točke e) ovoga Pravilnika)

h) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi ili smrti drugog roditelja (u slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika)

i) potvrda o prebivalištu ili izvod iz OIB sustava za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru kada nije moguće pribaviti njihovu osobnu iskaznicu ili iz drugog opravdanog razloga

j) verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu

k) dokaz jesu li korisnik i nezaposleni članovi njegovog kućanstva, koji su stariji od 15 godina, korisnici novčanog primanja zbog nezaposlenosti

l) utvrditi jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu, nacionalne naknade za starije osobe te u kojem iznosu

m) pribaviti izvod o vrsti osiguranja na temelju kojeg je osoba prijavljena na mirovinsko osiguranje kako bi se utvrdilo jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva, stariji od 15 godina života, zaposleni

n) potvrda HZZO-a o primanju naknade za bolovanje dulje od 42 dana u prethodnoj godini

o) potvrda HZZO-a o primanju rodiljne i roditeljske potpore u prethodnoj godini

p) ovjeren popis udžbenika prema Odluci o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa koji sadrži: ime i prezime korisnika, školsku godinu, razred, odjeljenje, naziv i sjedište škole, naziv udžbenika i autore udžbenika (pribaviti od srednje škole u koju je korisnik upisan) i

q) prema potrebi druge dokaze.

(3) Dokaze iz stavka 1. točke b) i d) i stavka 2. točke i) do o) ovoga članka nije potrebno pribavljati u slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

5. UTVRĐIVANJE IZNOSA NOVČANE NAKNADE

Članak 12.

Osobe iz članka 6., 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika pravo na besplatne udžbenike ostvaruju u obliku novčane naknade.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za učenika srednje škole, prema računu iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika

Članak 13.

(1) Osoba iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik srednje škole, ostvaruje pravo na besplatne udžbenike u iznosu novčane naknade koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike.

(2) Prilikom utvrđivanja iznosa novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka, iz priloženog računa, uzimaju se samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika prema Odluci o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje u koje je korisnik upisan. .

(3) U slučaju kada udžbenici s liste odabranih udžbenika za školu, razred i odjeljenje u koju je korisnik upisan nisu kupljeni u isto vrijeme ili od istog prodavatelja, korisnik prilaže sve račune iz kojih je vidljiva kupnja udžbenika.

(4) Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od iznosa maksimalne cijene kompleta udžbenika za pojedini razred svih srednjih škola-gimnazijski program ili svih srednjih škola-strukovni program u koji je korisnik upisan.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za učenika srednje škole, bez priloženog računa iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika

Članak 14.

Osoba iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik srednje škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za srednje škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta udžbenika za sve srednje škole-gimnazijski program ili sve srednje škole – strukovni program za razred i program u koji je upisan.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za studenta

Članak 15.

Osoba iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, student pravo na besplatne udžbenike ostvaruje u iznosu novčane naknade koja odgovara iznosu maksimalne cijene kompleta udžbenika za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20%.

Članak 16.

(1) Maksimalne cijene kompleta udžbenika iz članka 13. stavka 4., članka 14. i članka 15. ovoga Pravilnika utvrđuje ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostavlja nadležnim prvostupanjskim tijelima tijekom mjeseca lipnja za sljedeću školsku odnosno akademsku godinu, nakon zaprimanja istih od tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje.

6. NAČIN ISPLATE I VOĐENJE EVIDENCIJA

Članak 17 .

Novčani iznos utvrđen sukladno člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika Ministarstvo isplaćuje na tekući račun podnositelja zahtjeva sukladno Pravilniku o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava.

Članak 18.

Prvostupanjsko tijelo vodi evidenciju zahtjeva, rješenja i korisnika prava na besplatne udžbenike.

Članak 19.

Ministarstvo vodi evidenciju korisnika i isplata novčane naknade za besplatne udžbenike.

7. PRIVICI UZ PRAVILNIK

Članak 20.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

Obrazac broj 1 – zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava

Obrazac broj 2 – izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike

Obrazac broj 3 – izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu korisnika i članova kućanstva

Tablica broj 1 – tablica minimalno stečenih ECTS bodova.

8. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 80/18) .

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

 

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

POTPREDSJEDNIK VLADE

I MINISTAR HRVATSKIH BRANITELJA

 

Tomo Medved

Obrazac broj 1

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 Upravno tijelo županije/Grada Zagreba za obavljanje

povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na

ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog

rata i članova njihovih obitelji

 

 

ZAHTJEV

  za priznavanje prava na besplatne udžbenike

 (Zahtjev popunjavati za svakog korisnika posebno)

 

OPĆI PODACI O KORISNIKU

Ime i prezime korisnika (učenika)

 

JMBG korisnika

 

OIB korisnika

 

Ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te odnos s korisnikom (ukoliko se razlikuje od korisnika)

 

Prebivalište korisnika

 

 

Datum i mjesto rođenja korisnika

 

Tel.:

 

 

Status korisnika

1. dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja

2. dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

3. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

4. hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

5. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

6. dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru

7. dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja

8. dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

9. dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

 

Ime i prezime osobe od koje se izvodi pravo (u slučaju da je prethodno zaokružena točka 1., 2., 5., 6., 7., 8. ili 9.)

 

Za kupljene udžbenike prilažem račun/e

       DA                    NE

 

 

 

1. za šk.god.______razred_____odjeljenje________SREDNJA škola___________________________________

                        Naziv, sjedište i adresa

2. za akademsku godinu________semestar________VISOKO UČILIŠTE______________________________

 

________________________________________________________, _________________________________

Naziv, sjedište i adresaredovni ili izvanredni studij

 

 

Molim da mi se novčana naknada za kupnju udžbenika uplati na tekući račun:

 

____________________________________________________, _______________________________________________

Naziv i sjedište banke broj tekućeg računa

 

IZJAVA O SUGLASNOSTI

 

Upoznat/a sam da se moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva za priznavanje prava na besplatne udžbenike, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i podaci članova moga kućanstva, prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava, te da se u druge svrhe ne mogu koristiti. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova svoga kućanstva, te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

 

U_______________, _____________god._______________________

Potpis podnositelja zahtjeva

 POPIS ISPRAVA PRILOŽENIH UZ ZAHTJEV

 

 

1. izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 2)

2. izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva (Obrazac broj 3)

3. preslika osobne iskaznice korisnika

4. preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenu prostoru

5. dokaz iz kojeg je vidljiv broj tekućeg računa i naziv banke kod koje se isti vodi

6. pravomoćna presuda o razvodu braka roditelja, ukoliko su roditelji razvedeni

7. originalan račun/i za kupljene udžbenike, ukoliko ga podnositelj zahtjeva ima

8. __________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________________

11. __________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Podnositelj zahtjeva ovjerava svojim potpisom popis priloženih dokumenta.

 

 

OVJERA PRIMITKA

 

 

___________________________

(potpis službene osobe)

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

 

 

_________________________

(potpis podnositelja zahtjeva)

 

 

 

U________________________,_______________god.


 

Obrazac broj 2

REPUBLIKA HRVATSKA


povjerenih poslova državne uprave koji se odnose naUpravno tijelo županije/Grada Zagreba za obavljanje

ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog

rata i članova njihovih obitelji

IZJAVA
O KORIŠTENJU PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE

Ime i prezime korisnika

 

 

Izjavljujem da pravo na besplatne udžbenike za školsku/akademsku godinu  _______ nisam ostvario po drugim propisima.

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

_______________________________

 

______________________________________

(Ime i prezime – štampanim slovima)

(potpis podnositelja zahtjeva)

 

U ________________________, _______________ god.

 

Obrazac broj 3

REPUBLIKA HRVATSKA


PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA I UKUPNOM PRIHODU KORISNIKA I ČLANOVA KUĆANSTVA U PRETHODNOJ GODINI
Upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu

 

IME I PREZIME KORISNIKA I ČLANOVA KUĆANSTVA

Korisnik/ Srodstvo ili odnos s korisnikom

OIB

Neto plaća
(ili naknada plaće)

Naknada za stručno osposobljavanje

Naknada po osnovi nezaposlenosti

Mirovina, naknada mirovine,

nacionalna naknada za starije osobe

Rodiljna ili roditeljska potpora

Naknada za rad u zatvoru/

kaznionici

Prihod od prodaje pokretnina ili nekretnina

Udomiteljska naknada

Novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje HZZ

Prihod od obavljanja samostalne djelatnosti

Ostali prihodi 3

Ukupno

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHODI KUĆANSTAVA UKUPNO

 

 

3   Drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji su služili za osnovicu pri određivanju poreza

Za istinitost i točnost navedenih podataka snosim materijalnu i kaznenu odgovornost, te se obvezujem da ću o svakoj promjeni odmah izvijestiti.

U ____________, _____________ god.

_______________________

Potpis podnositelja zahtjeva

 

 

 

Tablica broj 1

Tablica broja minimalno stečenih ECTS bodova

 

2-godišnji studij

3-godišnji studij

4-godišnji studij

5-godišnji studij

6-godišnji studij

 

Najmanje ukupno stečenih bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Po završetku 1. godine studiranja

18

18

18

18

18

Po završetku 2. godine studiranja

60

60

36

36

36

Po završetku 3. godine studiranja

120

120

60

60

60

Po završetku 4. godine studiranja

 

180

120

120

120

Po završetku 5. godine studiranja

 

 

180

180

180

Po završetku 6. godine studiranja

 

 

240

240

240

Po završetku 7. godine studiranja

 

 

 

300

300

Po završetku 8. godine studiranja

 

 

 

 

360

 

Napominjemo da je ovo prijedlog Pravilnika, a raspravu s prijedlozima i amadmanima možete vidjeti OVDJE

Izvor: Portal dnevnih novosti

Izvorni autor: Dražen Šemovčan Šeki/Foto: fah

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.